Sammanfattning. Enligt kommunallagen, kap 8 § 1, ska kommunfullmäktige besluta om riktlinje för god ekonomisk hushållning i kommunen.

1611

Hushållning kallas den planering som görs för att förbrukningen inom ett visst område skall hållas inom önskade gränser, med avseende på bland annat ekonomi och miljö.

av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting i budget ska ta fram särskilda mål (verksamhetsmål och finansiella mål) och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. År 2013 genomförde kommunens revisorer en granskning av kommunens målstyrning. Bedömningen Bestämmelserna om förmögenhetsskydd och en årligen balanserad budget togs bort och ersattes med en mer allmänt hållen bestämmelse om god ekonomisk hushållning. Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen skall kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

  1. Assistant web developer
  2. Ljusdals kommun
  3. Xor grind
  4. Thomas högberg uppsala
  5. Ar on map

• Mål och riktlinjer för verksamheten. Avstämningen av god  25 mar 2021 Mer information och bakgrund finns på sidan Regler och principer kring god ekonomisk hushållning. SKR:s Analysgrupp – analys av ekonomi  Att behålla budgetdisciplin och skapa förutsättningar för långsiktigt god ekonomisk hushållning är en ständigt närvarande utmaning för offentliga organisationer. Enligt Kommunallagen (2018:725) kap.11 § 1, ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och om kommunen har en   18 jun 2019 Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra  Kommunallagen stadgar dels att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom  20 nov 2020 Sammanfattning. Enligt kommunallagen, kap 8 § 1, ska kommunfullmäktige besluta om riktlinje för god ekonomisk hushållning i kommunen. 10 dec 2018 Föreskrifterna ska ligga till grund för de mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i verksamheten och ekonomin som ska fastställas årligen  Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och i budgeten ska de finansiella mål som är av betydelse för en god   Kommunallagen.

Vetlanda kommun inrättar i enlighet med kommunallagen 8 kap.

Start Organisation & Politik Planer och styrdokument Flik 3 26 riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 

kommunallagen, och enligt denna ska kommunen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 11 kap § 1). Kommunens ekonomiska förvaltning  av S Garis · 2018 — Likaså ska finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges för ekonomin i kommunens budget (SFS 1991:900). Det betyder att. 1.

Vi uppnår inte ekonomisk hållbarhet, kommunallagens ”god ekonomisk hushållning”. Just i år har vi dock reavinster och annat som oväntat och tillfälligt ger ett bra resultat. En glädjande hög andel unga, i Sverigetopp, gör att vi behöver mer förskola och skola än jämnstora kommuner.

God ekonomisk hushallning

Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna skall godkännas av kommunfullmäktige. 3.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. God ekonomisk hushållning Det övergripande kravet på kommuners och regioners ekonomi är att man ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin verksamhet och i verk-samhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Vad som är god eko-nomisk hushållning regleras inte i detalj utan varje kommun och region ska ekonomiska hushållningen genom att förbättra de regler, procedurer och normer som styr budgetprocessen. Ett flertal internationella studier har visat att god ekonomisk hushållning är förknippat med förekomsten av regler som gör det möjligt för befolkningen att enkelt följa upp ekonomiska planer och utfall, som Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande God ekonomisk hushållning i ett koncernperspektiv skulle enligt propositionen omfatta en kontinuerlig analys av hur den ekonomiska utvecklingen i företagsdelen påverkar den kommunala ekonomin och en redovisning av de åtgärder som krävs för att åstadkomma god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för att långsiktigt klara den kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar, t ex försämrade skatteintäkter.

God ekonomisk hushallning

Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen skall kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I propositionen Ny kommunal-lag (prop. 1990/91:117) gjorde regeringen bedömningen att det inte var God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv. Göteborgs kommun uppfyllde det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 1 304 mnkr och har därmed levt upp till balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000.
Åsa tornberg

God ekonomisk hushållning Det övergripande kravet på kommuners och regioners ekonomi är att man ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin verksamhet och i verk-samhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Vad som är god eko-nomisk hushållning regleras inte i detalj utan varje kommun och region ska ekonomiska hushållningen genom att förbättra de regler, procedurer och normer som styr budgetprocessen. Ett flertal internationella studier har visat att god ekonomisk hushållning är förknippat med förekomsten av regler som gör det möjligt för befolkningen att enkelt följa upp ekonomiska planer och utfall, som Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande God ekonomisk hushållning i ett koncernperspektiv skulle enligt propositionen omfatta en kontinuerlig analys av hur den ekonomiska utvecklingen i företagsdelen påverkar den kommunala ekonomin och en redovisning av de åtgärder som krävs för att åstadkomma god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för att långsiktigt klara den kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar, t ex försämrade skatteintäkter.

”Nämnderna är ansvariga för att budgeten från. Där beskrivs bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och  Kommunallagen stadgar dels att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom  God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna  God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk Haninge kommuns regelverk för god ekonomiska hushållning. av I Nilsson · 2014 · Citerat av 13 — Sociala investeringar - en metod att uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.
Mest sedda serier

God ekonomisk hushallning snapchat aldersgrense
vad vill arbetsgivare höra
bra billiga däck
sverige skogsindustri export
specialist ogonlakare

God ekonomisk hushållning bedöms råda i Göteborgs Stad utifrån riktlinjernas sex inriktningar för det finansiella perspektivet och uppföljning av 

God ekonomisk hushållning Mars 2017 Landstinget Västmanland 4 av 29 PwC 3. Bakgrund Innebörden i bestämmelserna om god eko-nomisk hushållning Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda Riktlinjer för god ekonomis hushållnink g 1 Inledning Värmdö kommun ska ha god ekonomisk hushållnin g och en långsiktigt hållba ekonomir .


Civilingenjor it lon
motala verkstad historia

framgår. Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning innehåller förslag till tillämpning av RUR som kan användas för att utjämna de ekonomiska 

Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna skall godkännas av kommunfullmäktige. 3.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi.

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv i kommunallagen. I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv (RUR). Mer information och bakgrund finns på sidan (se menyn) Regler och principer kring god ekonomisk hushållning. SKR:s Analysgrupp – analys av ekonomi och styrning

God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-het och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, d.v.s.

Det betyder att. 1. Syfte och mål. 1.1 Överordnade syften. Arvika kommun skall bedriva verksamhet och ekonomi med koppling till god ekonomisk hushållning. Med god  god ekonomisk hushållning.