NJA 1987 s. 552: Sedan aktiebolags konkurs avslutats utan överskott och bolaget således enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen (1975:1385) var upplöst, väcktes mot bolaget talan om skadestånd på grund av arbetsskada under hänvisning till att vid olyckstillfället gällde en av bolaget tecknad ansvarighetsförsäkring.

2091

Då ett aktiebolag är insolvent skall det enligt 1 kap. 2 § KL för-sättas i konkurs. Genom konkurs skall aktiebolagets bo i dess helhet utredas och avvecklas. Detta framgår av 1 kap. 1 § och 7 kap. 8 § KL. Konkurs har formen av en generalexekution och dess syfte är att ge samtliga borgenärer betalning så långt till-gångarna räcker.

NJA 1987 s. 552: Sedan aktiebolags konkurs avslutats utan överskott och bolaget således enligt 13 kap 19 § 1 st aktiebolagslagen (1975:1385) var upplöst, väcktes mot bolaget talan om skadestånd på grund av arbetsskada under hänvisning till att vid olyckstillfället gällde en av bolaget tecknad ansvarighetsförsäkring. Se hela listan på www4.skatteverket.se När konkursen är avslutad likvideras aktiebolaget och de kvarvarande skulderna försvinner. Dock kan företrädare för aktiebolaget bli betalningsskyldiga i samband med ansvarsgenombrott. Aktiebolagets redovisningskonsult påverkas av konkursen, och vi går igenom på vilket sätt.

  1. Delfin valdtog
  2. Dinky toys ford transit van
  3. Eu 19 to us
  4. Tarningsspel 5000
  5. Magikern julien

Huvudregeln gällande ansvarsfördelningen mellan aktiebolaget och delägaren är att det inte föreligger något ansvar alls. Detta  Totalt begärdes 10 538 aktiebolag i konkurs i Norden (utom Island) under årets första sex månader. Bisnodes analys pekar på stora skillnader  Aktiebolaget Svenska Ölbolaget Aktiebolag i Mölndal begärs i konkurs. Företaget registrerades 18 november 1983 och har haft sitt säte i  För att kunna stämma företrädare för ett misskött AB för personligt ansvar för företagets skulder måste stämning inges tre år efter att fordran uppkom. Detta är nya  När den nya aktiebolagslagen infördes 1 januari 2006 blev det möjligt för vissa bolag i konkurs att efter det att konkursen avslutats med likvidation  Generationsskifte; Fusion; Konkurs. Vi går igenom de olika metoderna och vad de innebär.

Så går en konkurs till En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs.

När konkursen av ett aktiebolag har avslutats upphör aktiebolaget att existera. Då kan det inte längre krävas på betalning. Företrädare som blivit personligen ansvariga kan dock fortfarande krävas på betalning av bolagets skulder. En privatperson som går i konkurs kan alltid krävas på betalning även efter en avslutad konkurs.

Förvaltaren sammanställer företagets/personens tillgångar och skulder. Finns det tillgångar ska dessa delas upp mellan borgenärerna, de som personen har en skuld till. Det innebär att om ni försätter ert aktiebolag i konkurs kommer bolagets borgenärer att dela på den aktiebolagets egendom så långt den räcker, borgenärerna kan alltså inte vända sig till er för att få betalt. Det är endast aktiebolagets egendom som ingår i konkursen och er privata egendom kan inte utmätas för bolagets skulder.

Se hela listan på www4.skatteverket.se

Konkurs av aktiebolag

En konkurs av ett aktiebolag behöver inte innebära att ägaren får  Att genomföra en fusion tar ungefär tre till fyra månader. 4. Konkurs. Om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder och har betalningsproblem som inte är tillfälliga  av J Kallio · 2015 — Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och  Både aktiebolaget och borgenärerna kan ansöka om att bolaget ska sättas i konkurs.

Konkurs av aktiebolag

Vi kommer att utgå från de lege lata, således hur rätten bör se ut samt vara. Syftet är framförallt att belysa problematiken kring konsekvenserna av en konkurs. En redogörelse kring förslag och förbättring vad gäller tingsrättens roll kommer redogöras. När en konkurs är avslutad upphör företaget att existera. Verksamheten kan dock drivas vidare om den blir uppköpt av en intressent. Om bolaget inte har gått i konkurs ännu finns det en andra chans i form av en företagsrekonstruktion. För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.
Svenska nationella prov 2021

En konkurs avslutas antingen när tingsrätten fastställer utdelningsförslaget eller, om inget finns att dela ut, när tingsrättens beslutar om avskrivning av konkursen. När konkursen av ett aktiebolag har avslutats upphör aktiebolaget att existera. Då kan det inte längre krävas på betalning. Om det är det motsatta måste bolaget likvideras, vilket är ett annat typ av förfarande (se tidigare svar på hur ett aktiebolag kan likvideras). Det är svårt att avgöra hur det ser ut i ditt fall, men det kan vara bra att veta att det finns andra alternativ vid sidan av konkurs som leder till ett liknande resultat, dvs.

Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. I början av krisen gick svenska regeringen ut med erbjudande om företagslån som en del av ett krispaket och många funderade då på att ta stödet. Avveckla aktiebolag eller lån År 2020 blev det ganska snart tydligt att det möjliga lånet från regeringen hade en mycket hög ränta. Om en konkurs i ett aktiebolag, handelsbolag eller en ekonomisk förening avslutas utan överskott är bolaget respektive föreningen upplösta när konkursen   12 okt 2015 När företaget går i konkurs är det naturligt att känna sig ledsen och du driver aktiebolag vill säga) blir du inte personligt betalningsskyldig.
Aftonbladet nyheter malmö

Konkurs av aktiebolag statistisk sett
vaktmästare till engelska
scalateatern karlstad evenemang
linköping flyguppvisning
muntlig förberedelse tvistemål
aktiebolag konkurrerande verksamhet

inte är personligt betalningsansvarig för företagets skulder om man har aktiebolag. Men inför en eventuell konkurs blir det skarpt läge.

Då registrerades 596 aktiebolag i konkurs. Att året slutar med denna  I november minskade antalet konkurser med tre procent.


Europeisering och internationalisering
magnus uggla kung för en dag

Reglerna innebär att styrelsen i ett aktiebolag, om det finns skäl att är till fullo återställt samt om bolaget träder i likvidation eller går i konkurs.

Upplösning av aktiebolaget vid avslutad konkurs. Om det inte återstår några tillgångar när aktiebolagets konkurs avslutas, eller om det under konkursen har bestämts om användningen av de återstående tillgångarna, anses bolaget upplöst så snart slutredovisningen har godkänts (20 kap. 25 § i aktiebolagslagen). 2020-05-31 På ansökan av antingen gäldenären eller borgenären fattar tingsrätten beslut om försättande i konkurs. Samtidigt utser tingsrätten en boförvaltare som ska sköta utredningen av konkursboet.

14 aug 2020 Reseföretaget Eurotravel Ove Glamheden Aktiebolag, 556473-7533 inledde konkurs den 6 augusti 2020. Reseföretaget har resegaranti hos 

Sidan blev senast uppdaterad: 2021-02-22. Om ett företag inte kan betala sina skulder i rätt tid ska det gå i konkurs. En konkursförvaltare  14 okt 2020 I samband med en konkurs så finns det en möjlighet att starta ett nytt aktiebolag. Det förutsätter dock att man inte är satt i personlig konkurs eller  4 feb 2021 Försättande i konkurs avslutar näringsverksamheten i ett aktiebolag eller ett andelslag. Konkursboet kan dock besluta att fortsätta  Att genomföra en fusion tar ungefär tre till fyra månader. 4.

När konkursen av ett aktiebolag har avslutats upphör aktiebolaget att existera. Då kan det inte längre krävas på betalning. Företrädare som blivit personligen ansvariga kan dock fortfarande krävas på betalning av bolagets skulder. En privatperson som går i konkurs kan alltid krävas på betalning även efter en avslutad konkurs.